Stéphane Couture | Portfolio | Tower on the beach, Newport Beach, California
Tower on the beach, Newport Beach, California

Tower on the beach, Newport Beach, California